object2011532874
Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego

warunki

OGÓLNE  WARUNKI  USŁUG  TŁUMACZENIOWYCH

            Firma Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego  zobowiązuje się do wykonania zlecenia tłumaczenia zgodnie z podanymi warunkami. Klient akceptuje poniższe warunki, zlecając wykonanie tłumaczenia pisemnego lub ustnego. W kwestiach nieuregulowanych w poniższych Warunkach Ogólnych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Istnieje możliwość zawarcia odrębnej umowy między Klientem  Firmą Moscow Club, wtedy postanowienia takiej umowy będą nadrzędne w stosunku do niniejszych Warunków Ogólnych.

  1. Wycena tłumaczenia

            Firma Moscow Club bezpłatnie wycenia tekst do tłumaczenia lub tłumaczenie ustne, uwzględniając rodzaj tekstu, objętość, tematykę, sugerowany przez Klienta termin oraz ewentualne inne informacje (np. wymaganie użycia specjalnych programów komputerowych, niestandardowego formatowania tekstu, czy – w przypadku tłumaczeń ustnych – miejsca i rodzaju wykonywania zlecenia).

Wyceny dokonuje się na podstawie całego tekstu lub kilku tekstów w jednym zleceniu. Klient zobowiązany jest do poinformowania w jakim trybie ma zostać wykonane zlecenie: zwykłym, pilnym, ekspresowym. Na tej podstawie Moscow Club wycenia odpowiednio tłumaczenie za tryb zwykły, pilny, ekspresowy.

Firma Moscow Club zastrzega, że ostateczna wartość zlecenia może się nieznacznie różnić od wstępnej wyceny, ponieważ wstępna wycena obejmuje znaki ze spacjami języka wyjściowego. Sposób rozliczania tłumaczeń pisemnych i ustnych opisany jest w punkcie 7 niniejszych Warunków Ogólnych.

  1. Złożenie zlecenia

            Zlecenia należy składać w formie pisemnej – e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w siedzibie Moscow Club  ul. Barona 30, lok.203 w Tychach.

W przypadku zleceń, których szacunkowa wartość przekracza 1000 zł netto oraz w przypadku pierwszego zlecenia od nowego Klienta, zawierana zostaje odrębna umowa o tłumaczenie oraz wpłacana jest zaliczka w wysokości około 30% szacunkowej wartości zlecenia.

  1. Przyjęcie zlecenia.

            Zlecenie będzie uważane za przyjęte w momencie pisemnego e-mailowego potwierdzenia przez przedstawiciela firmy Moscow Club oraz przesłania potwierdzenia wpłaty zaliczki na podstawie faktury pro-forma na uzgodnioną kwotę – o ile dane zlecenie wymaga zaliczki zgodnie z punktem 2 niniejszych Warunków Ogólnych.

Przekazanie tekstu oryginalnego następuje według indywidualnych ustaleń (e-mailem, pocztą, osobiście i in.). Dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego, powinny być dostarczane w oryginale, ewentualnie do okazania przy zleceniu i ponownie przy odbiorze.

Zlecenia zgłoszone po godz. 18 oraz w dni wolne od pracy są przyjęte z datą następnego dnia roboczego.

  1. Odstąpienie od złożonego zlecenia

            W przypadku odstąpienia od pisemnie złożonego zlecenia, Klient zobowiązany jest do uregulowania należności za tłumaczenie w wysokości odpowiadającej bieżącemu zaawansowaniu prac nad tym tłumaczeniem.

W przypadku tłumaczeń ustnych – odwołanie zlecenia powinno nastąpić minimum dobę przed dniem rozpoczęcia tłumaczenia, a w zleceniach wymagających wyjazdu tłumacza poza miejsce zamieszkania, 2 doby przed rozpoczęciem tłumaczenia. Odstąpienie od zlecenia w terminie późniejszym zobowiązuje Klienta do zapłaty od 50% do 100% przewidywanej wartości zlecenia oraz, w poszczególnych przypadkach, zwrotu należności za zakupione bilety lub potrąconej różnicy za zwrot, której mogą zażądać PKP lub inni przewoźnicy.

  1. Termin wykonania tłumaczenia pisemnego

            Firma Moscow Club dołoży wszelkich starań, aby wykonać tłumaczenie w terminie uzgodnionym przy przyjęciu zlecenia. Przy obliczaniu terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę dnia przyjęcia zlecenia oraz dnia przekazania tłumaczenia, jak i sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Jeżeli Klient nie zaznaczy preferowanej godziny oddania tłumaczenia danego dnia, ani też w potwierdzeniu przyjęcia zlecenia żadna godzina nie zostanie wskazana, przyjmujemy maksymalną godzinę przekazania tłumaczenia jako 24.00.

Strona tłumaczeniowa obejmuje 1800 znaków ze spacjami tekstu docelowego, chyba że ustalono

inaczej.

Tryb wykonania tłumaczenia pisemnego:

a)  tryb zwykły: do 5 stron tłumaczeniowych dziennie;

b)  tryb przyspieszony (pilny) (doliczenie 50% stawki podstawowej): od 6 do 10 stron tłumaczeniowych dziennie/lub do 5 stron na następny dzień do południa);

c)  tryb ekspresowy (doliczenie 100% stawki podstawowej): od 11 do 15 stron tłumaczeniowych dziennie,/lub do 10 stron na następny dzień do południa;

Termin wykonania i przekazania tłumaczeń przysięgłych jest ustalany indywidualnie w zależności od dokumentu.

Moscow Club nie odpowiada za opóźnienia i wady wykonanych tłumaczeń, spowodowane okolicznościami, na które Moscow Club nie ma wpływu, tj. działanie siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, awarie sprzętu komputerowego lub łączy internetowych, itp.

6. Przekazanie zlecenia (tłumaczenia pisemne)

            Tekst wykonanego tłumaczenia zostanie przekazany Klientowi w elektronicznym pliku tekstowym (word). Firma Moscow Club zgodnie z indywidualnymi ustaleniami z Klientem może sformatować tekst  (wykresy, znaki graficzne itp.)

7. Wartość końcowa zlecenia

            W przypadku plików tekstowych pod uwagę bierze się ilość znaków ze spacjami w tekście końcowym.

  1. tłumaczenia zwykłe pisemne – 1600 znaków ze spacjami – liczy się każda rozpoczęta strona;
  2. tłumaczenia przysięgłe – 1125 znaków ze spacjami – liczy się każda rozpoczęta strona;

Tłumaczenia przekazywane w innej formie są wyceniane na podstawie ustaleń pomiędzy Klientem a Firmą Moscow Club w momencie składania Zlecenia.

W przypadku tłumaczeń ustnych nalicza się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę tłumaczenia, o ile nie ustalono inaczej.

8. Zapłata za zlecenie

            Firma Moscow Club wystawia fakturę 0% (rachunek uproszczony, bez VAT) i wysyła pocztą w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania tłumaczenia, lub w przypadku zleceń ciągłych, rozliczenie następuje w odrębnie ustalonym terminie. O ile nie uzgodniono inaczej, Klient jest zobowiązany do uregulowania należności za wykonane zlecenie w terminie 7 dni od daty wystawienia rachunku.

9. Jakość tłumaczenia

            Firma Moscow Club dołoży wszelkich starań, aby tekst tłumaczenia oddawał jak najwierniej tekst oryginalny i przyjmuje materialną odpowiedzialność za skutki wynikające z możliwych w tekście tłumaczenia błędów tylko do wysokości konkretnego zlecenia. Moscow Club nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z wykorzystaniem wykonanego tłumaczenia przez zleceniodawcę. Jakość tekstu tłumaczenia pozostaje w ścisłej zależności od tekstu oryginału, dlatego Moscow Club nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za usterki tekstu tłumaczenia wynikające z usterek tekstu oryginalnego (niespójności, błędy logiczne, itp.)

10. Uwagi i reklamacje

            Klient ma prawo zgłosić uwagi lub zastrzeżenia co do jakości tłumaczenia (terminologii, niekompletności tekstu, usterek technicznych, itp.) w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania wykonanego tłumaczenia. Moscow Club zobowiązuje się do bezpłatnej korekty tłumaczenia w najkrótszym możliwym terminie. Ewentualne zastrzeżenia do wykonanej korekty Klient ma prawo zgłosić do 5 dni roboczych. Moscow Club  zobowiązuje się do wprowadzenia

uzasadnionych zmian i poprawek do momentu ostatecznej akceptacji wykonania zlecenia. Za ostateczną akceptację wykonania zlecenia uznaje się niezgłaszanie zastrzeżeń w terminach określonych powyżej.

Zgłaszanie przez Klienta uwag lub zastrzeżeń w trybie opisanym w niniejszym punkcie 10. Niniejszych Warunków Ogólnych nie zwalnia Klienta ze zobowiązań podjętych wraz ze złożeniem zlecenia, a w szczególności z zapłaty wynagrodzenia za wykonane zlecenie w wysokości i w terminie wynikających ze zlecenia.

11. Poufność

            Firma Moscow Club zobowiązuje się nie udostępniać osobom trzecim, nie będącym podwykonawcami zlecenia informacji zawartych w tłumaczonych tekstach ani w tłumaczonych rozmowach.

12. Prawa autorskie

            Z chwilą uregulowania przez Klienta należności za tłumaczenie prawa majątkowe do tego tłumaczenia przechodzą na Klienta, za wyjątkiem sytuacji, kiedy tłumaczenie publikowane jest w wydawnictwach rozpowszechnianych odpłatnie – w takim przypadku Moscow Club  zastrzega sobie prawo negocjowania dodatkowej zapłaty za każdy egzemplarz publikacji.