object2011532874
Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego

Regulamin kursów online

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy e-learningowej

 

Niniejszy regulamin korzystania z platformy e-learningowej zwany dalej „Regulaminem” określa zakres i warunki korzystania przez użytkowników z platformy e-learningowej, w szczególności korzystania z konta w ramach platformy e-learningowej oraz warunki i zasady dokonywania zakupów szkoleń dostępnych na platformie e-learningowej, zwanej w dalszej części regulaminu „Platformą”, będącej własnością Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego Elżbieta Cech-Walendowska, 43-100 Tychy, ul. Barona 30.

 

§ 1 PODSTAWOWE DEFINICJE

1.    Określenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

·  Użytkownik - osoba korzystająca z platformy e-learningowej.

· Administrator - podmiot będący właścicielem platformy e-learningowej, czyli Moscow Club Centrum Języka Rosyjskiego i Ukraińskiego Elżbieta Cech-Walendowska, 43-100 Tychy, ul. Barona 30,  NIP: 6462665435, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

· Platforma e-learningowa - aplikacja internetowa dostępna pod adresem https://porosyjsku.pl/ oraz za pośrednictwem dedykowanych aplikacji mobilnych, służąca do nauki w trybie online, na której prezentowane są materiały szkoleniowe w postaci elektronicznej.

· Konto użytkownika - zestaw informacji o osobie korzystającej z platformy e-learningowej, na które składa się m.in. imię, nazwisko, miasto, kraj,  adres e-mail użytkownika.

· Logowanie – wejście do portalu z podaniem kodów (tzw. login czyli identyfikatora Użytkownika i hasło) pozwalających na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

· Polityka Prywatności - zbiór zasad regulujących gromadzenie danych o  Użytkownikach oraz ich wykorzystania.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Przystąpienie do korzystania z Platformy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Platformy, zwanych dalej „Użytkownikami”.

2.    Platforma e-learningowa jest dostępna tylko i wyłącznie poprzez Internet i działa 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu z wyłączeniem okresów niezbędnych na przeprowadzenie prac modernizacyjnych lub z wyłączeniem okresów awarii.

 

§ 3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1.    Korzystanie z platformy e-learningowej wymaga od Użytkownika dostępu do sieci internetowej, komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową i   oprogramowaniem niezbędnym do udziału w kursach e-learningowych zamieszczonych na platformie.

2.    Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych.

3.    Korzystanie z wybranych funkcjonalności platformy możliwe jest również przy użyciu kompatybilnych tabletów i smartfonów.

4.    Administrator nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

 

§ 4 WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY

1.    Warunkiem korzystania z platformy e-learningowej jest wypełnienie formularza rejestracyjnego.

2.    W celu możliwości dostępu do platformy Użytkownik musi posiadać założone i  aktywne konto poczty e-mail.

3.    Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia pól oznaczonych jako obowiązkowe.

4.  Użytkownik będzie mógł rozpocząć korzystanie z Platformy dopiero po zaksięgowaniu przez Administratora wpłaty dokonanej przez Użytkownika.

5.    Po zaksięgowaniu przez Administratora wpłaty Użytkownik ma 7 dni na pierwsze zalogowanie się, które równoznaczne jest z rozpoczęciem kursu.

 

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1.    Użytkownik ma prawo i obowiązek korzystać z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w sposób określony regulaminem, przepisami prawa oraz normami społeczno-obyczajowymi.

2.    Aby pozytywnie ukończyć szkolenie i uzyskać certyfikat Użytkownik musi w ciągu 14 lub 30 dni (w zależności od kursu) od daty zakupu zrealizować cały program.

3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności, za nieukończenie szkolenia przez Użytkownika z powodu nie dostosowania się do regulaminu.

4.    Użytkownik jest zobowiązany chronić swoje hasło dostępu do Platformy i nie udostępniać go osobom trzecim.

5.    Użytkownik nie jest uprawniony do udostępniania materiałów osobom trzecim.

6.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz zobowiązany jest do ich bieżącej aktualizacji.

7.    Wszelka korespondencja, w tym oświadczenia Administratora będą kierowane do Użytkownika na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w procesie wypełniania formularza podczas rejestracji.

8.    Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego wyłączenia dostępu do Platformy dla Użytkownika w przypadku korzystania z platformy w  sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, w szczególności przy udostępnianiu danych dostępowych osobom trzecim, a także wykorzystywania informacji znajdujących się na Platformie w sposób mogący spowodować szkodę dla Administratora.

9.    W przypadku czasowego lub stałego wyłączenia dostępu do Platformy z  przyczyn określonych w ust. 8 Administrator nie wydłuży czasu dostępu do Platformy jak również Użytkownik nie otrzyma zwrotu uiszczonych przez niego opłat.

10. Użytkownika korzystającego z platformy e-learningowej obowiązują zasady współżycia społecznego oraz zakaz umieszczania na platformie informacji, które powodują łamanie prawa polskiego. Nie przestrzeganie zasad obliguje Administratora Platformy do zablokowania konta użytkownika. Ponowne przydzielenie możliwości korzystania z zasobów platformy e-learningowej może nastąpić dopiero po wyjaśnieniu przyczyn zablokowania dostępu.

11. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Platformy treści lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania, treści oraz towarzyszącej im dokumentacji. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania oprogramowania lub treści w ramach innych materiałów - dozwolone korzystanie ogranicza się do ich eksploatacji w ramach własnego użytku osobistego.

 

§ 6 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.    Administrator zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o  ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2.    Korzystając z Platformy, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się na jego koncie (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz oświadcza, iż wie, że ma zapewnione prawo wglądu do swoich danych i ich aktualizacji.

3.    Administrator jako administrator danych osobowych użytkowników,

udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-learningowej, gwarantuje ich prawidłową ochronę.

4.    Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z  naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5.    Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak konieczna do skorzystania z usługi e-learningowej. Dane te przetwarzane są z  uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami regulaminu – na podstawie zgody użytkownika.

6.    Przetwarzanie danych osobowych użytkowników podejmowane jest w celu oraz w  zakresie koniecznym do realizacji usługi e-learningowej oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.

7.    Dane osobowe zgromadzone na platformie mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom reprezentującym Administratora w dochodzeniu roszczeń przysługującym im w związku ze świadczeniem usługi e-learningowej w  stosunku do użytkownika, którego dotyczą dane osobowe oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora konieczne do realizacji usługi e-learningowej w zakresie koniecznym do świadczenia usługi.

8.    Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, prawo do dokonywania korekt oraz aktualizacji treści tychże danych. W przypadkach przewidzianych w ustawie, użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Administratorowi przysługuje także prawo przetwarzania, w tym gromadzenia i przechowywania danych charakteryzujących sposób korzystania przez użytkownika z usługi e-learningowej zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami prawa.

9.    Użytkownik realizuje przysługujące mu prawa za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez administratora na platformie e-learningowej, a także poprzez kontakt z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10. Więcej informacji o przetwarzaniu danych może uzyskać w polityce prywatności.

 

§ 7 POMOC TECHNICZNA

1.    Użytkownik zgłasza wszystkie nieprawidłowości techniczne związane z  korzystaniem platformy e-learningowej oraz materiałami edukacyjnymi na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - temat: „pomoc porosyjsku.pl”

2.    Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis dotyczącego rodzaju zdarzenia będącego podstawą do podjęcia działania wyjaśniającego.

3.    Administrator platformy dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najszybszym dostępnym terminie.

4.    Administrator nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią oczekiwania i wymagania użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na komputerze użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i  że jest ono zgodne z każdym systemem komputerowym, na którym się go używa oraz nie odpowiada za ewentualne szkody użytkownika poniesione w  wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy e-learningowej.

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień w niniejszym regulaminie bez uprzedzenia.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na Platformie

3.    Administrator może wprowadzać zmiany oraz ulepszenia w oprogramowaniu oraz treści bez konieczności informowania o tym użytkownika. W związku z  powyższym administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z  utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści.

4.    W przypadku czasowego wyłączania dostępu do platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i  treści nastąpi wydłużenie Użytkownikowi czasu ważności konta o czas, w  którym platforma nie była dostępna.

5.    Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi e-learningowej były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika.

6.    Odmowa przyjęcia dokonanych zmian, automatycznie oznacza rezygnację z  korzystania z platformy e-learningowej. W takim przypadku użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do powiadomienia administratora platformy w celu usunięcia jego konta.